İKDAM Akademi İhtisas Okumaları

KELAM OKUMALARI

MODERATÖR: ÜLFER KARABULUT

PROGRAM YÖNERGESİ

  • İKDAM İhtisas Okumaları, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına yönelik hazırlanmış ve tüm seneye yayılmış uzun soluklu bir programdır.
  • Program Kasım ve Nisan ayları arasındaki zaman dilimini kapsayıp üç periyot şeklinde tasarlanmıştır. Birinci periyot Kasım-Aralık, ikinci periyot Ocak-Şubat ve üçüncü periyot Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilecektir.
  • Her periyotta 4 eser okunup moderatörler eşliğinde müzakere edilecektir.
  • Müzakereler, online grup görüşme yöntemiyle iki haftada bir yapılacaktır. Müzakere ortamının daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından görüşmeler esnasında katılımcıların kameralarının açık olması gerekmektedir.
  • Program süreci boyunca okuma ve müzakerelere ek olarak, bazı destekleyici seminer, mini panel ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  • Programa lisans ve yüksek lisans düzeyinde katılımcılar kabul edilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcıların, alanla alakalı anlamlı bir ilerleme kat edecekleri düşünülmektedir.
  • Programa katılabilmek için periyot başı 50 liralık bir bağış talep edilmektedir. Her periyot için ayrı kayıt alınacaktır.

Kelam ilmi, İslami ilimler içerisinde gerek temel referans noktalarının ve ilkelerin tespit ve temellendirilmesi gerekse konusu itibariyle tümel bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programla, İslam kelamının nasıl bir ortamda ve hangi şartlarda ortaya çıktığını, hangi konuları kendine nasıl mesele edindiğini, tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümleri, bu sürecin aynası hüviyetinde olan klasik metinlerin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz.  Genele dair bir fikir edinmemizi sağlayacak ve alandaki diğer okumalarımıza öncülük etme niteliğinde temsil gücü yüksek temel eserler arasından seçtiğimiz örneklerle bu amacı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu okuma grubu temel düzey  olarak tasarlandığı için Kelam ilminin farklı dönemlerine ait metinlerden bu düzeye uygun olanlar belirlenmeye çalışılmış ve teşekkül dönemini anlamaya yardımcı olması için bir tane de ikincil kaynak eklenmiştir.

 

PERİYOTLAR ESER YAZAR

1. Periyot

(Kasım-Aralık)

 

Tema:

Pratikten Teoriye: Teşekkül Dönemi Kelam Metinleri

Hasan Basrî’nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan’a Mektubu Ritter HELLMUT
İmam-ı A‘zam’ın Beş Eseri EBÛ HANİFE
İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (İlk kısım) W. Montgomery WATT
İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (Son kısım) W. Montgomery WATT

2. Periyot

(Ocak-Şubat)

Tema:

İlk Sistemleşme Dönemi: Mütekaddimûn Metinleri

-Ulûhiyet Bahisleri-

Şerhü’l-Usuli’l-hamse: Mu‘tezile’nin Beş İlkesi KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR
Tevhidin Esasları Ebü’l-Muîn en-NESEFÎ
Mâtürîdiyye Akaidi Nûreddin es-SÂBÛNÎ
İtikadda Orta Yol

(el-İktisâd fi’l-İ‘tikâd)

İmam GAZZÂLÎ

3. Periyot

(Mart-Nisan)

TEMA:

Yeni Sistemleşme Dönemi: Müteahhirîn Kelam Metinlerinde Bilgi Bahisleri

Kelam İlmi ve İslam Akaidi: Şerhü’l-Akaid Sadettin TAFTAZANİ
Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe / el-Muhassal Fahreddin er-RAZİ
Şerhu’l-Mevâkıf (1.Mevakıf, İlk Mersad) Seyyid Şerif CÜRCANİ
Şerhu’l-Mevâkıf (1. Mevakıf, 2-4. Mersad) Seyyid Şerif CÜRCANİ

1. Periyot

Oturum tarih ve saatleri:

11 Kasım 2020 Çarşamba – Saat: 20:30

25 Kasım 2020 Çarşamba – Saat: 20:30

09 Aralık 2020 Çarşamba – Saat: 20:30

23 Aralık 2020 Çarşamba – Saat: 20:30

Son başvuru tarihi:

25 Ekim 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir